El nostre projecte educatiu tracta d'integrar
les metodologies
més tradicionals
amb els darrers
coneixements de
la psicopedagogia
moderna
imagen seccion
nombre seccion

El nostre projecte educatiu tracta d'integrar les metodologies més tradicionals amb els darrers coneixements de la psicopedagogia moderna. És per això que els APRENENTATGES PRIMERENCS tenen com a principal finalitat ser una eina per aconseguir un creixement harmònic i integral de l'infant oferint-li totes les oportunitats possibles per desenvolupar i potenciar les seves habilitats emocionals, físiques i intel·lectuals durant els primers anys de vida.

Atenent a la programació curricular de l'educació infantil, els nostres objectius són:

 • Promoure la felicitat del nen fent que se senti estimat.
 • Estimular el desenvolupament harmònic del nen i totes les seves capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i socials.
 • Oferir a l'infant la primera experiència de socialització fora de la família.
 • Promoure l'autonomia personal i fer-li adquirir seguretat afectiva i emocional.
 • Treballar sobre la base d'una metodologia integradora que respecti les diferències individuals i ajudi a acceptar-les.
 • Desenvolupar la capacitat d'observar, explorar i experimentar amb els elements naturals i socials de l'entorn i de respecte al medi ambient.
 • Desenvolupar hàbits saludables pel que fa a l'alimentació, el repòs i la higiene.
 • Aconseguir un domini psicomotor ajustat al moment evolutiu del nen.
 • Estimular l'actitud positiva davant de les dificultats.
 • Desenvolupar la utilització del llenguatge corporal com a mitjà d'expressió i comunicació.
 • Afavorir l'orientació i el coneixement de nocions espaciotemporals amb relació al cos, als objectes i a les activitats quotidianes.
 • Introduir l'alumne en el món de l'anglès i de la música.
 • Compartir l'educació de l'infant amb la família, en el marc d'una relació d'intercanvi de criteris i experiències.
Web desenvolupada per RBL Design